'Leren en leven zijn verenigd'

Annemariek Faber Kindadvies hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Annemariek Faber Kindadvies houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

· Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring

· Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

· Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens

· Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is

· Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en tenzij met uw nadrukkelijke schriftelijke toestemming. Er is hier één uitzondering op: wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken

· Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

· Als Annemariek Faber Kindadvies zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document


Verwerking van persoonsgegevens van cliënten / oud-cliënten 

Persoonsgegevens van cliënten worden door Annemariek Faber Kindadvies verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

· Administratieve doeleinde

· Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst

· Het opnemen van contact


Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

· De behandelovereenkomst


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Annemariek Faber Kindadvies de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

· Voornaam

· Tussenvoegsel

· Achternaam

· Telefoonnummer

· E-mailadres

· Bankrekeningnummer


Uw persoonsgegevens worden door Annemariek Faber Kindadvies opgeslagen, niet langer dan strikt nodig, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd: 

· Personalia, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres 5 jaar; en

· Facturen en financiële administratie 7 jaar.


Verstrekking aan derden 

Annemariek Faber Kindadvies verstrekt uitsluitend gegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 


Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 


Bewaartermijn 

Annemariek Faber Kindadvies bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 


Beveiliging 

Annemariek Faber Kindadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de mail. 


Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 


Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 


Vragen 

Als u naar aanleiding van deze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! 


Contactgegevens: 

Annemariek Faber Kindadvies 

Amsterdamseweg 214 

6813 GK Arnhem 

06-15256652

info@annemariekfaberkindadvies.nl